เกาะสอง (พม่า)

          

 

 

เดย์ทริปเที่ยวเกาะสอง (พม่า)

  

09:00 น. รถรับท่าน ณ จุดนัดหมายในระนอง
09:30 น.

 - ผ่านพิธีการด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดระนอง เรือหางยาว (ขนาดใหญ่) นำท่านออกจากท่าเทียบเรือสะพานปลา ไปยังเกาะสอง (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที่เท่านั้นเอง) ระหว่างทางจะแวะ Victoria Point ให้ด้วยครับ.
 - เดินทางท่องเที่ยวรอบเมืองเกาะสอง โดยรถสองแถวท้องถิ่น (Local Car)  โดยมีน้องๆไกด์ คอยดูแลและให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งทริปนี้ ทีมระนองทราเวลจะพาท่านเที่ยวชม....
 - แวะวัดปีดอร์เอ (เป็นวัดจำลองมาจากวัดชเวตากอง) แวะนมัสการศาสนะสถาน พร้อมทั้งวัดมอญและกราบพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปที่ชาวเกาะสองให้ความเคารพและนับถือเป็นอย่างมาก
 - ชมสถาปัตยกรรมสไตล์พม่า มากมายบนเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้
 - แวะอนุสาวรีย์เพระเจ้าบุเรงนอง พร้อมทั้งสิ่งบันทึกประวัติศาสตร์ของพม่า
 - พาท่านแวะจุดชมที่สวยที่สุด โดยจะเห็นวิวพื้นดินทั้งสองฝั่ง (ไทย กับ พม่า)                                                              - แวะเที่ยวชมสะพานโปโตเตา  สะพานไม้ที่สร้างมาจากไม้ซึ่งมีระยะทางยาวมาก ใช้สำหรับข้ามจากเกาะด้านหนึ่งไปยังเกาะอีกด้านหนึ่ง   เที่ยวชมวัดไม้ไผ่                                                                                                                           - แวะตลาดร่างสุเวนีย์ มีสินค้าประเภทพื้นเมือง ของที่ระลึกจากไม้แกะสลัก ผ้าโสร่ง และมีสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นของคนพม่าท้องถิ่น

12:00 น. พาท่านแวะรับประทานอาหารเที่ยง (ร้านอาหารคนไทย)
13:30 น. เราขึ้นเรือเดินทางกลับสู่ประเทศไทยทางฝั่งระนอง
14:00 น. รถคันเดิมนำท่านส่งกลับสู่โรงแรมที่พัก...

 

        ราคานี้รวม

   * รถ รับ-ส่ง จากจุดนัดหมายในตัวเมืองระนอง ไปยังท่าเรือ
   * เรือ รับ-ส่ง (หางยาวขนาดใหญ่)
   * น้ำดื่ม
   * อาหารเที่ยง (ฝั่งพม่า หมายเหตุหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
   * ค่าธรรมเนียม เอกสารผ่านแดน ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งไทยและพม่า
   * ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่งในโปรแกรม
   * ทัวร์ไกด์ 
   * ประกันภัยอุบัติเหตุ
      หมายเหตุ *โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*

       ราคา

       ผู้ใหญ่   1,800 บาท/คน (2 ท่านขึ้นไปครับ)
           เด็ก  1,000 บาท/คน (อายุระหว่าง 4-12 ขวบ)

 

*** หากเดินทางเป็นหมู่คณะ กรุณาโทรสอบถามราคา***

 

Visitors: 15,087