เกาะบูเออร์

โปรแกรม เดย์ทริป  (เกาะบรูเออร์  เกาะหัวใจมรกต  เกาะย่านเชือก

นำพาท่านสู่เส้นทางใหม่ ที่เดินทางออกจากระนอง ท่องทะเลด้านใต้ของประเทศเมียนมาห์ มุ่งสู่ Twin Beach หรือ หาดคู่ บนเกาะบนูเออร์ Twin Beach หรือหาดคู่บนเกาะบรูเออร์ มีความแตกต่างทั้งสองด้านของชายหาด ท่านสามารถพักผ่อน หรือรับประทานอาหารที่ส่วนบริการ ที่สามารถเห็นหาดทั้งสองฝั่งได้เช่นกัน กิจกรรม ยามว่างบนเกาะที่ทาง Twin Beach Mergui Island Resort จัดเตรียมไว้มีทั้งพายเรือคายัค ดำน้ำ เดินป่า เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว จุดดำน้ำ  Seastar ranong ได้คัดสรรค์จุดดำน้ำ ที่มีความสมบูรณ์ แตกต่างกันในแต่ละจุดที่ดำ ให้นักท่องเที่ยวได้เพลินเพลินกับเหล่าปลาทะเล และปะการังหลากหลาย 

เดย์ทริปเที่ยวทะเลพม่า บูเออร์ เกาะดอกไม้ เกาะซาเดทจี

 08.00-08.30
 
08.00 น. 
09.00 น.
09.30 น.
10.30 น.
11.45 น.
12.00 น.
14.30 น.
15.00 น.
16.20 น.
16.30 น.
***โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมในทะเล ***

ราคาเดย์ทริปเที่ยวทะเลพม่า  เกาะบูเออร์  เกาะดอกไม้ เกาะซาเดทจี

 โปรแกรมทัวร์   (Tour  Program)  ราคาขาย (Published Rate)
( บาท )
ผู้ใหญ่ Adult เด็ก Child (4-11 yrs) เด็ก Child (1-3 yrs)

ทริปเกาะทะเลพม่า เกาะบูเออร์ เกาะดอกไม้ เกาะซาเดทจี

3,700.- 2,700.- ฟรี
 • อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. รถรับส่งในตัวเมืองไปท่าเรือ / รับ-ส่ง สนามบินไปท่าเรือ ( เพิ่มท่านละ 200.-/ ท่าน/ เที่ยว )
  2. ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  3. น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้ ขนม ระหว่างทริป
  4. ค่าเอกสารผ่านแดน ไทย-พม่า
  5. ไกด์ และอุปกรณ์ดำน้ำ และผ้าเช็ดตัว
  6. เรือสปีดโบ๊ท นำเที่ยวตามโปรแกรม
  7. 
  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

 

 • สิ่งที่ควรนำติดตัว
  1. ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดสำหรับเปลี่ยนกลับ, ของใช้ส่วนตัว แชมพูสระผมและครีมอาบน้ำ
  2. กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด

 

 • เอกสารประกอบการเดินทาง
  1. ผู้ใหญ่ : บัตรประชาชนตัวจริง
  2.เด็ก : บัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาใบสูติบัตร

 

 • เงื่อนไขการจองทัวร์
  1. ชำระเงินมัดจำ  ท่านละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทริป  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน    ( จองทริปน้อยกว่า15 วัน จ่ายเต็มจำนวน ) โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 232-2-40229-8 ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: น.ส.รณิภา บุญสุขสะอาด โอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนส่งไลย์ Line DI : teamtour ด้วยนะคะ

  2. ต่างชาติเพิ่มค่าเอกสารผ่านแดน คนละ 1,500 บาท
  3. หากเรือไม่ออกเพราะสภาพอากาศไม่ดี คืนเงินเต็มจำนวน
  4. กรุณาโทรตรวจสอบวันเดินทางล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง แจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบจองทริปและใบรับเงินของท่าน

 

 • การยกเลิกการเดินทาง
  1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้

  2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 8-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
  5. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางและยึดเงินมัดจำ

 

 •  หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ท่านทางมาไม่ถึงตามเวลาที่กำหนดไว้ 

  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ เวลา และสภาพอากาศ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
  3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายของสิ่งของมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด.
Visitors: 15,088